Елка Горанова

Защитен дисертационен труд на тема "Модел за комплексно логопедично-функционално изследване, идентифициране и диференциране на видове и подвидове плавностни нарушения на речта" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: доц. д-р Димитър Милиев.