Евгений Чирков

Защитен дисертационен труд на тема "Социологически анализ на политическите нагласи в процеса на социализация на младежта в Република Молдова" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, научен ръководител: доц. д-р Владимир Дулов.