Галина Стоянова

Защитен дисертационен труд на тема "Социологическа концептуализация на одита на средствата от Европейския съюз и неговите социални ефекти" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Мария Серафимова.