Георгиос Пернарис

Защитен дисертационен труд на тема "Повишаване на конкурентоспособността на островния туризъм в Гърция" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.