Христо Йорданов

Защитен дисертационен труд на тема "Самооценката за професионално самоусъвършенстване на учителите" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.