Илия Илиев

Защитен дисертационен труд на тема "Методични подходи при изпълнение на кларинет в българската народна музика" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по, научен ръководител: проф. д.н. Йордан Гошев.