Илия Канелов

Защитен дисертационен труд на тема "Силови характеристики на флексори и екстензори на лакътна става при състезатели по канадска борба и приложни тренировъчни аспекти" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по, научен ръководител: проф. д-р Невена Пенчева.