Илияна Иванова

Защитен дисертационен труд на тема "Поезията на Биньо Иванов. Биографични и социокултурни контексти" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Стилиян Стоянов.