Ирина Топузова

Защитен дисертационен труд на тема "Образователна реформа и мотивация на университетския преподавател" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.