Ирини Софокли

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на училищната образователна система на Република Кипър в условията на независимост" в професионално направление 1.1 Управление на образованието, научен ръководител: проф. д-р Невена Филипова.