Ивет Здравкова

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на екологосъобразните отношения на 6-7 годишните деца във възпитателното пространство на празника" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.п.н. Елка Янакиева.