Клинка Гайтанинчева

Защитен дисертационен труд на тема "Етнокултурни фактори за неуспех в училище І-ІV клас" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Траян Попкочев.