Катерина Ушева

Защитен дисертационен труд на тема "Вокално-консонантното взаимодействие в южната част на ятовата изоглосна зона" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Иван Кочев.