Кирил Чучков

Защитен дисертационен труд на тема "Аналози на противовирусни препарати - синтез и биологична активност" в професионално направление 4.2 Химически науки, научен ръководител: доц. д-р Иванка Станкова.