Клавдия Камбурова

Защитен дисертационен труд на тема "Българската телевизионна реклама и националната идентичност" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: проф. д-р Александър Грозев.