Костадин Нушев

Защитен дисертационен труд на тема "История на руските философско-религиозни идеи за човека и духовните основи на нравствеността" в професионално направление 2.3 Философия, научен ръководител: доц. д-р Георги Донев.