Крум Иванов

Защитен дисертационен труд на тема "Композиция и сетивно познание. Възприятие: същност и особености" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: проф. Павел Милков.