Любомира Христова

Защитен дисертационен труд на тема "Политически PR –проблеми и тенденции" в професионално направление 3.5 Обществени комуникации и информационни науки, научен ръководител: проф. д.п.н. Георги Манолов.