Мария Окутсиду

Защитен дисертационен труд на тема Стилове на взаимодействие в класна стая" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.