Марияна Стамболийска

Защитен дисертационен труд на тема "Чувствителност и учене на учениците в начална училищна възраст" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Мария Мутафова.