Михаела Войнова

Защитен дисертационен труд на тема "Монтесори-педагогика в предучилищното образование на Испания и България" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.н. Йордан Колев.