Милена Стоянова

Защитен дисертационен труд на тема "Изграждане на разпознаваем образ на спа и уелнес дестинация България на западноевропейските емитивни туристически пазари" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Преслав Димитров.