Наталия Сотирова-Милчева

Защитен дисертационен труд на тема "Българо-гръцки лексикални хибриди (съществителни имена)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Иван Кочев.