Радослав Владов

Защитен дисертационен труд на тема "Възможности на компетентностно-ориентирана система за управление на човешките ресурси в сектора на информационните технологии" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Райна Димитрова.