Ралица Войнова

Защитен дисертационен труд на тема "Трансфер на наказателни производства в контекста на европейското правно сътрудничество" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Добринка Чанкова.