Силвия Байчева

Защитен дисертационен труд на тема "Количествени мерки за разпределението на хибридни редици и мрежи и тяхното приложение в Квази-Монте Карло интегрирането" в професионално направление 4.5 Математика, научен ръководител: доц. д-р Васил Грозданов.