Соня Георгиева

Защитен дисертационен труд на тема "Следкризисно възстановяване на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: гл. ас. д-р Владимир Ценков.