Стаменка Митова

Защитен дисертационен труд на тема "Кинезитерапия при постурални проблеми в гръбначния стълб" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: доц. д-р Даниела Попова.