Теодора Динова

Защитен дисертационен труд на тема "Фискална политика и икономически растеж в страните от Европейския съюз" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Десислава Стоилова.