Тоше Кръстев

Защитен дисертационен труд на тема "Кинезитерапия при функционални нарушения в сакроилиачната става" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: проф. д-р Лейла Крайджикова.