Цветомир Цветков

Защитен дисертационен труд на тема "Причини, последици и поуки от голямата Депресия 2007-2008" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Ганчо Ганчев.