Венка Петрова

Защитен дисертационен труд на тема "Динамика на личностни особености и невротична симптоматика при ученици в горна училищна възраст" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д-р Станислава Стоянова.