Веселина Дългъчева

Защитен дисертационен труд на тема "Влияние на динамични и температурни изменения при горски пожар върху околната среда" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: проф. д-р Любен Еленков.