Виктория Ковачка

Защитен дисертационен труд на тема "Нападателната игра във волейбола – контрол и система за подготовка в условията на висшето училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по, научен ръководител: проф. д.н. Кирил Костов.