Владимир Караджов

Защитен дисертационен труд на тема "Международните трудови миграции на студентите от висшите училища на Благоевград" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: проф. д-р Мария Шишманова.