2017 година

 • Татяна Петкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Ролята на Русия в международните организации в началото на ХХI век (G- 8 и БРИКС)" в професионално направление 3.3 Политология, научен ръководител: проф. д.ик.н. Нина Дюлгерова.

 • Илина Лулейска

  Защитен дисертационен труд на тема "Житийни текстове за св. Сава Освещени в историята на българската книжнина" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Маргарет Димитрова.

 • Яна Манова-Георгиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Типологична характеристика на прозвищните имена в български и английски език" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Антоанета Михайлова.

 • Антон Генов

  Защитен дисертационен труд на тема "Скални светилища от Рило-Родопски масив. Семантични и функционални аспекти" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д.н.к. Васил Марков.

 • Елена Чалгънова

  Защитен дисертационен труд на тема "Владимир Каназирев и българското национално движение (1900-1935)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Александър Гребенаров.

 • Дмитро Гергинов

  Защитен дисертационен труд на тема "Особености на функционалния стил в руската и българската делова документация (актове за гражданско състояние)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Дорка Колчева.

 • Диана Далева

  Защитен дисертационен труд на тема "Моделиране на ефективността на туристическата реклама в спортния туризъм" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: гл. ас. д-р Любомира Гръчка.

 • Даница Монева

  Защитен дисертационен труд на тема "Изпирането на пари според българското и македонското наказателно право" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р. Веселин Вучков.

 • Мария Чорбаджиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Приносът на Кирил Стефанов за съхраняване на пиринския фолклор чрез ансамбъл „Пирин““ в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: проф. д.н. Румен Потеров.

 • Александър Пулев

  Защитен дисертационен труд на тема "Зоогеографско райониране на България въз основа на разпространението на херпетофауната" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Лидия Георгиева Сакелариева.

 • Мария Анастасова

  Защитен дисертационен труд на тема "Съспенсът в два романа на Стивън Кинг и техните филмови адаптации" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Стилиян Лалев Стоянов.

 • Марио Богданов

  Защитен дисертационен труд на тема "Тренираност и спортна форма на висококвалифицирани състезатели по Таекуон-До ITF" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Стоян Иванов Иванов.

 • Александра Ковачева

  Защитен дисертационен труд на тема "Социално-педагогически аспекти на самотата при деца от предучилищна и начална училищна възраст" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Маргарита Христова Колева.

 • Блага Русева

  Защитен дисертационен труд на тема "Психологичен подбор и тренинг на лица, работещи в екстремални условия, с BeON-01" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев.

 • Галина Безинска

  Защитен дисертационен труд на тема "Картографски методи за изобразяване съдържанието на тематичните карти в цифрова среда – проблеми и решения" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Пенка Кастрева.

 • Мария Касапова

  Защитен дисертационен труд на тема "Структура и особености на общуването в социалната мрежа" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д.пс.н. Людмил Димитров Кръстев.

 • Павел Филипов

  Защитен дисертационен труд на тема "Темата за войната в кратките форми на Л. Н. Толстой" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова.

 • Светлана Райчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Изпълнителско изкуство за детски музикален театър" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: проф. д.н. Филип Павлов.

 • Десислава Анзова

  Защитен дисертационен труд на тема "Нова парадигма на наказателния процес спрямо непълнолетните правонарушители в Република България" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова.

 • Йорданка Динева

  Защитен дисертационен труд на тема "Влиянието на личностните характеристики върху професионалния стрес при военнослужещите" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д.пс.н. Людмил Димитров Кръстев.

 • Светлана Петрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Социална среда и професионална мотивация у военнослужещите в България" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Розина Попова.

 • Александър Катранджиев

  Защитен дисертационен труд на тема "Особености и развитие в процеса на регионална интеграция в Латинска Америка и Карибския басейн (От 50-те до 90-те години на ХХ век)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Елеонора Пенчева.

 • Камелиа Александрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Южна Америка в полето на българската литературна действителност от Освобождението до първата половина на XX век" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Роман Симеонов Хаджикосев.

 • Валентина Караганова

  Защитен дисертационен труд на тема "Социално-педагогически анализ на наказанието пробация" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-рТраян Александров Попкочев.

 • Христина Андонова

  Защитен дисертационен труд на тема "Българската приказка между двете световни войни. Трансформации на приказното" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Таня Стоянова.

 • Аднан Шариф Али Юсеф Ал-Абси

  Защитен дисертационен труд на тема "Някои аспекти на приложението на информационните технологии за обучение в университетите в Йемен" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научен ръководител: доц. д.н. Красимир Янков Йорджев.

 • Георги Малчев

  Защитен дисертационен труд на тема "Развиване на познавателните умения у учениците при изучаване на електромагнитните явления (Раздел „Електромагнитно взаимодействие” в 9. клас)" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц д-р Радост Иванова Василева.

 • Наделина Ивова

  Защитен дисертационен труд на тема "Етимологичната фигура в българския език" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф д-р Лилия Иван Илиева.

 • Мариана Манолева

  Защитен дисертационен труд на тема "Приносът на Кирил Стефанов за съхраняване на пиринския фолклор чрез ансамбъл „Пирин“" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: проф д.н. Румен Потеров.

 • Таня Христова

  Защитен дисертационен труд на тема "Критерии за външно оценяване на училищната организация" в професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието, научен ръководител: проф д.п.н. Ваня Спасова Георгиева.

 • Румяна Гьорева

  Защитен дисертационен труд на тема "Функции на мониторинга в процеса на децентрализация на училищното образование" в професионално направление 1.1 Теория и управление на образованието, научен ръководител: проф д.п.н. Ваня Спасова Георгиева.

 • Ани Стойкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Капиталовите пазари от Югоизточна Европа – ефективност, хомогенност и инвестиционни очаквания" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: гл. ас. д-р Владимир Ценков.

 • Симеон Симов

  Защитен дисертационен труд на тема "Светлината и осветлението в телевизионните жанрови формати" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: проф. д-р Цветан Недков.

 • Румяна Попова

  Защитен дисертационен труд на тема "Национализмът в Eвропейския съюз – тенденции в неговите проявления" в професионално направление 3.3 Политически науки, научен ръководител: доц. д-р Петя Пачкова.

 • Весна Блажевска

  Защитен дисертационен труд на тема "Личностно и социално измерение на домашното насилие над жени в Република Македония" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.

 • Виолета Дикова

  Защитен дисертационен труд на тема "Синдром на родителското отчуждение – психологически характеристики и особености" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д.пс.н. Людмил Кръстев.

 • Лидия Атанасова

  Защитен дисертационен труд на тема "Личностни характеристики на специалисти по подбор на кадри" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д.пс.н. Людмил Кръстев.

 • Александра Вълчева

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на общата селскостопанска политика на Европейския съюз след договора от Лисабон" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Йордан Величков.

 • Вяра Цветанова

  Защитен дисертационен труд на тема "Трансформация на семейството в процеса на изграждане на приемничеството" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Траян Попкочев.

 • Цветомира Иванова

  Защитен дисертационен труд на тема "Формиране на изследователски умения у учениците чрез обучението по „Човекът и природата”" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Нино Михайлов.

 • Виктор Динев

  Защитен дисертационен труд на тема "Дълговата криза в Еврозоната: Причини, последици и отражение върху икономиките на новите страни-членки" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: гл. ас.д-р Иван Тодоров.

 • Методи Трайков

  Защитен дисертационен труд на тема "Математически модели и алгоритми за предсказване на пространствената структура на протеини" в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, научен ръководител: проф. д-р Петър Миланов.

 • Иванка Сакарева

  Защитен дисертационен труд на тема "Проблеми с еквивалентността при превода на правни термини от български на английски език (нотариални актове, пълномощни и декларации)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: проф. д-р Дияна Янкова.

 • Слава Костадинова-Петрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Специализирана кинезитерапия в двигателния режим на деца със спинална мускулна атрофия" в професионално направление 7.4. Обществено здраве, научен ръководител: проф. д-р Митко Мареков.

 • Елица Димова

  Защитен дисертационен труд на тема "Информационната политика на европейския съюз в контекста на устойчивото развитие на общността" в професионално направление 3.3 Политически науки, научен ръководител: проф. д.н. Лазар Копринаров.

 • Бойка Стойкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Нови производни на антимикробиални агенти" в професионално направление 4.2 Химически науки, научен ръководител: гл. ас. д-р Мая Георгиева Чочкова, научен консултант: проф. дхн. Ценка Савова Милкова.

 • Генка Мозжухина

  Защитен дисертационен труд на тема "Фидуциарни сделки" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Константин Танев.

 • Емил Френски

  Защитен дисертационен труд на тема "Изследване и анализ на ефективни методи за времево и честотно мащабиране на говор" в професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, научен ръководител: проф. д-р Нина Синягина.

 • Ана Чучкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Личностни особености на онкоболни жени от Република Македония" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.

 • Анастасия Дюлгерова

  Защитен дисертационен труд на тема "Оспорване на индивидуални финансови актове" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: гл. ас. д-р Маргарита Чешмеджиева.

 • Абдулрахман Али Мохамед

  Защитен дисертационен труд на тема "Технологичен модел за мобилно обучение в Република Йемен" в професионално направление 4.6 Информатика и комптърни науки, научен ръководител: доц. д-р Георги Тупаров.

 • Димка Иванова

  Защитен дисертационен труд на тема "Метрологични аспекти в химичните измервания" в професионално направление 4.2 Химически науки, научен ръководител: доц. д-р Петко Манджуков.

 • Радослав Чайров

  Защитен дисертационен труд на тема "Синтез и анализ чрез HPLC на аналози на противовирусни препарати" в професионално направление 4.2 Химически науки, научен ръководител: доц. д-р Иванка Станкова.

 • Валери Димчев

  Защитен дисертационен труд на тема "Методически подходи в обучението по тамбура в стилове от Югозападна България" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по..., научен ръководител: проф. д.изк.н. Йордан Гошев.

 • Йоанна Димитракаки

  Защитен дисертационен труд на тема "Възможности за повишаване на конкурентоспособността на продукта на млекопреработвателните предприятия в Гърция" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Милена Филипова.

 • Соня Христова

  Защитен дисертационен труд на тема "Социолингвистични аспекти на речевия етикет (руско – английски паралели)" в професионално направление 2.1 Филология, научен ръководител: доц. д-р Дорка Иванова.

 • Валентина Чилева

  Защитен дисертационен труд на тема "Проблемните ситуации в обучението по математика за трети клас" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Янка Стоименова.

 • Милена Томанова

  Защитен дисертационен труд на тема "Ролята на музикално-сценичните жанрове за формиране на интерес към музикалното изкуство при деца в начална училищна възраст" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.изк.н. Филип Павлов.