Абдулрахман Али Мохамед

Защитен дисертационен труд на тема "Технологичен модел за мобилно обучение в Република Йемен" в професионално направление 4.6 Информатика и комптърни науки, научен ръководител: доц. д-р Георги Тупаров.