Аднан Шариф Али Юсеф Ал-Абси

Защитен дисертационен труд на тема "Някои аспекти на приложението на информационните технологии за обучение в университетите в Йемен" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научен ръководител: доц. д.н. Красимир Янков Йорджев.