Александър Катранджиев

Защитен дисертационен труд на тема "Особености и развитие в процеса на регионална интеграция в Латинска Америка и Карибския басейн (От 50-те до 90-те години на ХХ век)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Елеонора Пенчева.