Александър Пулев

Защитен дисертационен труд на тема "Зоогеографско райониране на България въз основа на разпространението на херпетофауната" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Лидия Георгиева Сакелариева.