Александра Ковачева

Защитен дисертационен труд на тема "Социално-педагогически аспекти на самотата при деца от предучилищна и начална училищна възраст" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д-р Маргарита Христова Колева.