Александра Вълчева

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на общата селскостопанска политика на Европейския съюз след договора от Лисабон" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Йордан Величков.