Ана Чучкова

Защитен дисертационен труд на тема "Личностни особености на онкоболни жени от Република Македония" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.