Анастасия Дюлгерова

Защитен дисертационен труд на тема "Оспорване на индивидуални финансови актове" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: гл. ас. д-р Маргарита Чешмеджиева.