Ани Стойкова

Защитен дисертационен труд на тема "Капиталовите пазари от Югоизточна Европа – ефективност, хомогенност и инвестиционни очаквания" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: гл. ас. д-р Владимир Ценков.