Антон Генов

Защитен дисертационен труд на тема "Скални светилища от Рило-Родопски масив. Семантични и функционални аспекти" в професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д.н.к. Васил Марков.