Блага Русева

Защитен дисертационен труд на тема "Психологичен подбор и тренинг на лица, работещи в екстремални условия, с BeON-01" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Стоил Любенов Мавродиев.