Бойка Стойкова

Защитен дисертационен труд на тема "Нови производни на антимикробиални агенти" в професионално направление 4.2 Химически науки, научен ръководител: гл. ас. д-р Мая Георгиева Чочкова, научен консултант: проф. дхн. Ценка Савова Милкова.