Даница Монева

Защитен дисертационен труд на тема "Изпирането на пари според българското и македонското наказателно право" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р. Веселин Вучков.