Десислава Анзова

Защитен дисертационен труд на тема "Нова парадигма на наказателния процес спрямо непълнолетните правонарушители в Република България" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова.